Điều khoản dịch vụ

Dịch vụ cung cấp trên trang web KINGNCT.vn của chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản sau:

Điều 1: Mục đích

KINGNCT.vn cung cấp dịch vụ để cung cấp thông tin và tiện ích cho người dùng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Điều 2: Chấp nhận các điều khoản

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trang web KINGNCT.vn.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm của người dùng

Người dùng có quyền truy cập vào các dịch vụ cung cấp trên trang web KINGNCT.vn và chịu trách nhiệm về việc duy trì thông tin cá nhân đúng và cập nhật.

Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của KINGNCT.vn

KINGNCT.vn cam kết cung cấp dịch vụ một cách chính xác và đáng tin cậy nhất có thể và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định pháp luật.

Điều 5: Bảo vệ thông tin cá nhân

KINGNCT.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.

Điều 6: Thay đổi điều khoản

KINGNCT.vn có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản và điều kiện của dịch vụ, và việc thay đổi này sẽ có hiệu lực khi được công bố trên trang web.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của KINGNCT.vn sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải.

Điều 8: Hiệu lực

Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày công bố trên trang web của KINGNCT.vn.

Việc sử dụng dịch vụ của KINGNCT.vn đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.