Google Site Links là gì?

Google Site Links là tập hợp các liên kết xuất hiện phía dưới trang trong....