Schema Markup là gì? Vai trò của Schema Markup trong SEO

Schema Markup là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực SEO mà không ít....